Informace o zpracování osobních údajů zákazníka

 1. Společnost MAMUT-THERM s.r.o. se sídlem Slaměníkova 302/23, 614 00 Brno, IČO: 26885263, případně spolu s dceřinými společnostmi MAMUT-PRO s.r.o., MAMUT-REAL s.r.o., MAMUT-FUTURUM s.r.o. (dále jen Společnost) Vás informuje o tom, že v postavení správce osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů (pro účely této Informace Společnost používá pro Vaši osobu pojem zákazník). Zákazníkem je fyzická osoba spotřebitel a fyzická osoba podnikatel, která se Společností uzavřela kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. Zákazníkem je dále fyzická osoba spotřebitel i podnikatel, se kterou Společnost jedná za účelem přípravy smlouvy (objednávka, nabídka, atd.) ač k uzavření smlouvy doposud nedošlo (zpracování osobních údajů klienta Společnost provádí i v případě, že jednání o uzavření smlouvy budou ukončena před jejím uzavřením a obchodní případ nebude realizován)
 2. Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:
  1. Identifikační osobní údaje, tj. údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv či pro přípravu návrhů smluv v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště či místa podnikání, obchodní název, pod nímž zákazník podniká, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu,
  2. osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem, tj. obvykle telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa.
  3. V případě, že dojde mezi Společností a Vámi k uzavření smlouvy, zpracovává Společnost také osobní údaje, které Společnost získala o Vás za trvání obchodního vztahu, tj. předmět koupě, reklamace, platební historie, atd.
 3. Zpracování shora uvedených osobních údajů je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť je
  1. nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka,
  2. nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje (např. účetní a daňové předpisy, povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele)
  3. nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti ? zejména pro účely vedení evidence, vyřizování stížností, zamezení protiprávního jednání vůči zákazníkům, vymáhání pohledávek, nabídku dalších produktů Společnosti zákazníkovi.
 4. Právo Společnosti na zpracování osobních údajů zákazníka vyplývá ze zákonné úpravy ochrany osobních údajů ? nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 ? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje musí Společnost uvést do smluvní dokumentace, objednávky, návrhu smlouvy, protokolu o převzetí, apod. V případě, že zákazník některé osobní údaje neposkytne, může Společnost odmítnout uzavřít se zákazníkem smlouvu pro nedostatek zákonných informací.
 5. Vaše Osobní údaje Společnosti předává v nezbytně nutné rozsahu těmto subjektům:
  1. orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.);
  2. zpracovatelům, kteří Společnosti poskytují daňové, účetní a právní služby a kteří poskytuji dostatečné záruky k tomu, aby byla zajištěna ochrana Vašich práv.
  3. Zpracovatelům, kteří Společnosti poskytují webhostingové služby, služby datového úložiště, poskytovatelům softwaru a softwarových aplikací (ERP podnikový informační systém).
 6. Společnost prohlašuje, Vaše osobní údaje neposkytuje žádné třetí osobě ani je žádné třetí osobě nepředává za účelem jejich dalšího marketingového využití.
 7. Vaše osobní údaje Společnost zpracovává po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a Společností. Osobní údaje zákazníka, s nímž nedošlo k uzavření smlouvy, Společnost zpracovává po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, kdy došlo k poslednímu kontaktu mezi Společností a zákazníkem.
 8. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči Společnosti tyto práva:
  1. požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o něm Společnost zpracovává,
  2. právo na opravu svých osobních údajů zpracovávaných Společností,
  3. právo na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech,
  4. právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, jež jsou zpracovávány v rozporu se zákonem,
  5. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem Společnosti. V tomto případě je Společnost povinna ukončit zpracování, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně Společnosti nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka.
  6. Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Na základě písemně uplatněné námitky Společnost bez zbytečného odkladu přestane osobní údaje zákazníka pro tento účel zpracovávat.
  7. právo na přenositelnost svých osobních údajů zpracovávaných Společností
 9. Svá práva dle čl. 9 je třeba uplatnit písemně u Společnosti, a to na shora uvedenou adresu sídla Společnosti. Za účelem ověření skutečnosti, že svá práva opravu uplatnila osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, požadujeme, aby byl Váš podpis na uplatnění práv úředně ověřen. Na základě takto doručeného uplatnění práv Vás do 30 dnů od doručení budeme informovat o opatřeních, která jsme na základě Vašeho podání přijali.
 10. Dále má právo podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údaje ČR, bližší informace lze získat na http://www.uoou.cz
 11. Společnost se při zpracování Vašich osobních údajů řídí platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.20 16/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).