Nabídka práce
| Registrovat
pohoda uvnitr

KE STAŽENÍ

loader

Snížení energetické náročnosti v bytových domech

Územní zaměření podpory: území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Příjem žádostí:  18. 12. 2015 do 31. 11. 2016.    Hodnocení probíhá po podání žádosti Datum ukončení realizace projektů: do 30. 9. 2018 Realizace projektu nesmí být zahájena před podáním žádosti.

Oprávnění žadatelé: Společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, právnické osoby, fyzické osoby podnikající Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace Obce, kraje a jimi zřizované organizace

Podpora z EFRR (Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 25,5 % je pro následující typy projektů: Projekty zahrnující zateplení obvodových stěn a/nebo výměnu výplní otvorů splňujících následující kritéria: Dosažení min. úspory ve výši 30 % celkové dodané energie a zároveň dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší a zároveň splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č.  78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Dosažení min. úspory ve výši 20 % celkové dodané energie a zároveň dosažení hodnoty 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty.

Projekty zahrnující zateplení obvodových stěn a/nebo výplní otvorů bytových domů, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.

Podpora z EFRR ve výši 32,3 % je pro následující typy projektů: Projekty zahrnující zateplení obvodových stěn a/nebo výměnu výplní otvorů splňujících následující kritéria (výše podpory se vztahuje k celému projektu - i v případě, že součástí projektu je také instalace některé z podporovaných technologií): Dosažení min. úspory ve výši 40 % celkové dodané energie a zároveň dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší a zároveň splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č.  78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Hlavní podporované aktivity (min. 85 % celkových způsobilých výdajů) zateplení konstrukcí, které se nacházejí na obálce budovy – obvodových stěn, stropů, podlah, střech. výměna oken a dveří výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů. instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Vedlejší podporované aktivity (max. 15 % celkových způsobilých výdajů) Renovace balkonů a lodžií, sanace statických poruch a hydroizolace v případech, kdy přímo souvisí s podporovanými opatřeními opatření na sanaci azbestu v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními technický dozor investora zpracování projektové dokumentace, podkladů pro hodnocení a energetického hodnocení realizace zadávacích a výběrových řízení provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy

Příklady nezpůsobilých výdajů: Náklady, které nejsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti (hromosvody, sušáky, antény, apod.); výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu; výdaj, který není vynaložen v souladu s pravidly hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a dalšími podmínkami v pravidlech uvedenými; výdaje na vedlejší aktivity projektu, které přesahují 15 % ze způsobilých výdajů; výdaje v rozporu s motivačním účinkem.

Povinné přílohy podání žádosti:

 1. Plná moc - Dokládá se pouze v případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti elektronickým podpisem
 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele   
 4. Podklady pro hodnocení
 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projekt.
 6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby. V případě, že ke dni podání byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, žadatel ji přiloží také k žádosti o podporu.
 8. Položkový rozpočet stavby.
 9. Energetické hodnocení; Součásti energetického hodnocení:
  • průkazy energetické náročnosti budov
 10. Výpis z rejstříku trestů
 11. Usnesení shromáždění vlastníků nebo zápis z členské schůze bytového domu
 12. Seznam objednávek a přímých nákupů. Týká se přímých nákupů ve výši 100 – 400 tis. Kč vztahujících se k činnostem, které je možné provést před podáním žádosti o podporu
© MAMUT-THERM s.r.o.; Powered by: desin
Informace o zpracování osobních údajů zákazníka